Psykolog
Anne-Mette Mohr

Hørekonsulenters efteruddannelse

Efteruddannelse for Hørekonsulenter på et Eksistenspsykologisk Grundlag 2021-2022

Målgruppe:

Erfarne audiologopæder/hørekonsulenter, som gennem nogle år har arbejdet med voksne inden for hørehandicapområdet (incl. tinnitus, lydoverfølsomhed, øresygdomme), og som i det daglige arbejder indenfor området.

Audiologopæden/hørekonsulenten skal have en uddannelsesmæssig baggrund svarende til audiologopæduddannelsen fra Syddansk eller Københavns Universitet, Speciallærer Tale-Høre-Linjen”, DPU, eller en tilsvarende uddannelse på samme faglige niveau.

Undervisere:

Psykologerne Anne-Mette Mohr, Vibe Strøier og Charlotte Sandros.

Alle tre psykologer er autoriserede af Psykolognævnet, Socialministeriet. De er godkendte specialister i klinisk psykologi og psykoterapi og som supervisorer på specialistniveau. Vibe Strøier er endvidere godkendt specialist i organisationspsykologi. Charlotte Sandros har en Ph.d. Alle tre psykologer har egen virksomhed.

Antal dage, datoer, tidsrum:

Uddannelsen blev gennemført i år 2021-2022. Der arbejdes på at etablere en ny runde.

Sted:

Høreforeningen, Blekinge Boulevard 2, 2630 Tåstrup. Der går tog næsten lige til døren.

Hvorfor udbød Høreforeningen denne efteruddannelse for hørekonsulenter?

Høreforeningen vil gerne være med til at sætte fokus på vigtigheden af rehabiliteringsindsatsen for mennesker med høretab og øresygdomme. Mange af hørekonsulentens brugere er ramt af en uundgåelig tilpasnings- og livskrise grundet situationen med høretab, tinnitus, menière etc. Vi ønsker at fremhæve betydningen af og bidrage til den højt specialiserede rådgivning og værdifulde indsats, som hørekonsulenterne yder i dag. Høreforeningen udbyder derfor denne unikke efteruddannelse, hvis formål er at styrke, understøtte og udvikle hørekonsulentens faglighed og kompetencer.

Hvorfor Den Eksistenspsykologiske Tilgang?

Denne efteruddannelse er funderet på den Eksistenspsykologiske tilgang. Det skyldes, at den eksistentielle erkendelsesteori og de tilhørende metoder, herunder fænomenologien, har vist sig vældig brugbare for fagligt veluddannede, fagprofessionelle grupper, hvis opgave det er at vejlede og støtte mennesker i eksistentielle overgangssituationer i deres liv, som for eksempel det at få et høretab.

Den eksistenspsykologiske tilgang rummer en balance mellem det rådgivende og det støttende og giver en unik ramme i forhold til at kunne etablere og udvikle en bæredygtig relation mellem den berørte og den professionelle. Den bidrager til at forstå og understøtte den berørte i dennes unikke livssituation. Samtidig giver tilgangen en almen filosofisk forståelse af den berørte, som står i en eksistentiel overgangssituation, hvor vedkommendes håndtering af situationen er meget vigtig for livet som hørehandicappet.

Formålet med efteruddannelsen:

Mange af hørekonsulenternes brugere er ramt af en uundgåelig tilpasnings- og livskrise grundet situationen med høretab, øresygdom, tinnitus med videre. Her kan en kombination af faglig viden og en eksistenspsykologisk forståelse og fænomenologisk metodik medføre, at brugeren – fremfor i første omgang at blive henvist til psykolog – kan blive hos hørekonsulenten. Selvom det i dag er mere almindeligt at gå til psykolog, kan det at blive anbefalet psykologhjælp tidligt i forløbet nemlig medføre, at brugeren bliver forskrækket og/eller føler sig endnu mere forkert. Det kan forhale processen med at komme overens med handicappet.

Efteruddannelsens formål og fokus er derfor rettet mod at styrke, understøtte og udvikle hørekonsulentens faglighed og kompetencer i forhold til rådgivning og videnstilførsel ved brug af den eksistenspsykologiske tilgang og fænomenologiske metodik. Dette således, at hørekonsulenten indenfor sine faglige rammer både kan give den optimale rådgivning/undervisning inden for en kortere tidsramme og trygt kan varetage rådgivningen og undervisningen, også når brugeren er kriseramt.

I løbet af uddannelsen bliver der arbejdet med følgende områder:

  • Afdækning af en given brugers samlede fysisk-psyko-sociale situation med henblik på at kunne yde den bedste hjælp.
  • Rådgivning til brugeren på en åben og styrkende måde, som giver brugeren mulighed for at vælge sin egen retning bl.a. i forhold til at kunne navigere og komme overens med handicappet.
  • Valg og konsekvenser: At hjælpe brugeren til at vurdere, hvordan brugerens givne valg kan påvirke brugerens liv både i forhold til brugeren selv, omgivelserne og omgivelserne imellem. Dette med henblik på, at brugeren på en grundig, reflekteret baggrund kan tage det optimale valg.
  • Håndtering af forløb, hvor der ikke sker fremgang indenfor en kortere tidsramme.
  • Vurdering af, hvornår en given bruger skal tilbydes hjælp f.eks. hos egen læge, psykolog eller psykiater, og hvornår hørekonsulenten med fordel selv kan vedblive med at arbejde med brugeren.
  • Styrkelse af hørekonsulentens kompetence i forhold til kunne at arbejde i ”gråzonen” mellem hørekonsulentens og psykologens arbejdsfelt.
  • Hørekonsulentens personlige livsverden herunder i forhold til diverse livstemaer, som måtte stille sig i vejen for, at hørekonsulenten på en åben måde kan møde brugeren dér, hvor vedkommende befinder sig og på baggrund heraf lede brugeren hen til et for denne mere brugbart og mulighedsgivende ståsted.