Psykolog
Anne-Mette Mohr

Gruppesupervision for erfarne psykologer

Tilbud om gruppesupervision for erfarne psykologer på et eksistentielt, fænomenologisk grundlag

Supervisor
Anne-Mette Mohr, cand.psych., specialist og supervisor i klinisk psykoterapi.

Datoer og tidspunkt

Torsdagene 28. september, 26. oktober, 30. november 2023 og torsdagene 25. januar, 29. februar og 25. april 2024.

Med 4 deltagere forløber supervisionen i tidsrummet kl. 10.00-15.00

Med 5 deltagere forløber supervisionen i tidsrummet kl. 10.00-16.00

For yderligere information se senere.

Hvem henvender gruppesupervisionen sig til?

Dette supervisionsforløb henvender sig til erfarne psykologer gerne med specialistuddannelse (eller tæt på specialistuddannelsen) og med viden om eller interesse for den eksistentielle, fænomenologiske tilgang. Forløbet henvender sig dermed til psykologer, der gennem flere år har arbejdet med unge (18+) og voksne klienter, som måtte befinde sig i en eksistentiel livskrise f.eks. grundet svær sygdom, tab, sorg, traumer eller andre uventede og udfordrende livsforandringer eller som måtte kæmpe med angst og/eller depression – måske grundet en eksistentiel livskrise.

Formål

Det overordnede formål i supervisionsforløbet er at give psykologen nye og inspirerende perspektiver på klientarbejdet stammende fra den eksistentielle, fænomenologiske indfaldsvinkel.

Formålet er også at give psykologen mulighed for at få kastet lys på egne livstemaer med henblik på at få undersøgt, om/hvordan disse undertiden måtte spille en rolle i forhold til det terapeutiske arbejde.

Sluttelig er formålet at give psykologen et rum, hvor der i trygge og fortrolige rammer kan kastes lys på, hvilke udfordringer psykologen møder i arbejdslivet såvel som i privatlivet, og hvordan disse måtte influere på den terapeutiske følelse af f.eks. ro, åbenhed, nysgerrighed og/eller frihed til at være sammen med klienten om det, som ligger klienten på sinde.

Kort om den eksistentielle, fænomenologiske tilgang og konsekvensen heraf for gruppesupervisionen.

Den eksistentielle erkendelsesteori og fænomenologien kan være meget brugbar for psykologen, når denne sidder overfor klienter, som befinder sig i en eksistentiel livskrise.

Tilgangen stræber efter at forstå klientens livsverden, som klienten selv forstår den, og som den udfordres af klientens livssituation, der måtte have bragt klienten til psykologen. Den hjælper klienten til at kunne se mere tydeligt, hvad det er i klientens livsverden, som gør det svært at kunne navigere i den aktuelle situation eller i livet som sådan. Den udfordrer klienten og dennes måde at være-i-verden på. Dette sker, når psykologen – på baggrund af en grundig udforskning af klientens livsverden, herunder dennes antagelser, fordomme med videre – træder frem ”som den anden” og respektfuldt tilbyder klienten perspektiver og synsvinkler, som disse kommer til syne set ud fra psykologens perspektiv. Sluttelig vægter tilgangen, at psykologen sammen med klienten undersøger konsekvenserne af eventuelle forandringer i klientens livsverden, herunder dels om forandringerne er realistiske, dels hvordan omverdenen vil reagere på de givne forandringer.  

Tilgangen befatter sig også med at kaste lys på personlige, private forhold og antagelser hos psykologen, som typisk er i spil, når psykologen f.eks. føler, at han/hun sidder fast og ikke kommer videre med klienten, når psykologen føler sig irriteret, provokeret eller på anden måde udfordret af klienten.

Under supervisionen vil der derfor være fokus på grundig udforskning af klientens livsverden efter Husserls principper. Derudover vil det blive undersøgt, hvornår og hvordan psykologen kan træde frem ”som den anden” for at tilbyde klienten det, som psykologen har fået øje på undervejs i udforskningen af klientens livsverden. Sluttelig vil supervisionen befatte sig med, hvordan givne forandringer vil påvirke klientens væren-i-verden. Supervisionen vil som reglen også komme ind på supervisanden og dennes livsverden, og hvordan dette måske spiller en rolle for den terapeutiske proces mellem klienten og psykologen (supervisanden).

Supervisionsgruppens deltagere inddrages under hver supervisonsrunde. De vil blandt andet skulle forholde sig til, hvad klienten vækker i dem, både fagligt og personligt, f.eks: ”Hvordan ville det være, hvis det var mig, som sad med denne klient? Hvad ville udfordre mig eller være svært at være i?”. ”Hvad vækker det i mig, når jeg hører om klienten – hvilke temaer fra mit eget liv får jeg fat i?”. Også andre spørgsmål kan blive lagt ud til deltagerne.

Det skal understreges, at supervisionen ikke befatter sig med ”kontrol” af psykologens måde at arbejde på. Supervisionen giver derimod lejlighed til at genbesøge et givent klientforløb eller en given klientsession med henblik på at finde ud af, hvad psykologen/ supervisanden opdager, når denne sammen med supervisor genbesøger det givne forløb/session. Hvad træder nu frem? Hvad kommer nu til syne? Hvad er blevet overset? Hvad bør undersøges nøjere? Hvad er det, som gør, at psykologen/supervisanden ikke har været nysgerrig nok på et givent ”fænomen”, som klienten har omtalt?

Læringsperspektiver

Supervisionen vil give deltagerne viden om og inspiration til at anvende den eksistentielle, fænomenologiske tilgang i deres arbejde med klienten, så ”paletten” for det terapeutiske arbejde bliver udvidet til fordel for såvel psykolog som klient. Deltagerne vil derfor blive introduceret til begreber gående fra Sartres, Heideggers til Bubers filosofi og derigennem erfare, hvorledes disse kan bruges i arbejdet med klienterne. Samtidigt vil deltagerne løbende gives mulighed for at få stillet skarpt på, hvordan de møder deres klient i dennes behov, herunder om de formår at forblive åbne, nysgerrige (”Un-Knowing” – Spinelli) og undersøgende i forhold til det, som klienten bringer op (”Staying With” – Spinelli). Dette fremfor at ”ile hurtigt videre” med f.eks. løsningsforslag, inspiration til handlemuligheder eller konfrontatoriske kommentarer, som måske mere handler om psykologens behov end klientens. En grundig undersøgelse og beskrivelse af, hvad klienten står i, medfører nemlig ofte i sig selv forandring. Description is change (Ernesto Spinelli). Deltagerne vil lære at anvende dels Ernesto Spinellis fasemodel dels Husserls fænomenologiske undersøgelsesmetodik. Derudover vil supervisionen befatte sig med eksistensens fire dimensioner (van Deurzen) og de eksistentielle spændinger (Ernesto Spinelli).

Supervisionen vil i videst muligt omfang holde sig tæt op af Ernesto Spinellis tilgang, således som den beskrives i ”Practising Existential Therapy: The Relational World” (Sage, 2014).

Hvordan foregår gruppesupervisionen rent praktisk?

Ved den første supervisionsgang vil der blive brugt op til 90 minutter på gensidig introduktion og på et kort oplæg afholdt af supervisor.

Derefter vil 3 eller 4 deltagere kunne modtage supervision på deres klientarbejde, alt efter om der er 4 eller 5 deltagere, som har tilmeldt sig gruppesupervisionen. Ved den første supervisionsgang vil der derfor være én deltager, som ikke vil få supervision på sit arbejde.

Hver efterfølgende supervisionsgang vil blive indledt med en ”runden rundt” à 35 minutters varighed, hvor deltagerne gives mulighed for at reflektere over deres liv og væren-i-verden, og hvorledes dette måtte påvirke deres arbejde med klienterne. Efter et kortere oplæg fra supervisor starter supervisionsrunderne: Hver supervisionsrunde løber over 45 minutter, hvorefter der er 10-15 minutters pause (se også senere).

Der afholdes en frokostpause på 45 minutter.

Vigtigt: Hver deltager skal ved hver supervisionsgang have en ”sag” på. I det omfang, det er muligt, kan den samme klient følges i supervisionsforløbet.

Det er en forudsætning, at deltagerne, såfremt de arbejder ud fra en anden teoretisk tilgang, er villige til at sætte denne tilgang i parentes for i stedet at være åbne overfor, hvad den eksistentielle, fænomenologiske tilgang kan tilbyde det terapeutiske arbejde.

Tidsmæssig struktur for supervisionsgang nr. 1

10.00-11.30 runden rundt inkl. 10 min oplæg

11.30-11.40 pause

11.40-12.25 supervision 1

12.25-13.15 frokost

13.15-14.00 supervision 2

14.15-15.00 supervision 3

15.15-16.00 supervision 4 (såfremt der er 5 deltagere i gruppen)

Tidsmæssig struktur for de efterfølgende supervisionsgange

10.00-10.45: Runden rundt + oplæg

10.50-11.35: Supervision 1

11.45-12.30: Supervision 2

12.30-13.15: Frokost

13.15-14.00: Supervision 3

14.15-15.00: Supervision 4

15.15-16.00: Supervision 5 (såfremt der er 5 deltagere i gruppen)

Obs: Tidsrummene kan ændre sig en anelse alt efter, hvad der måtte være behov for.

Litteratur, som det kan være en god idé at være orienteret i

Cohn, Hans W. (1997): “Existential Thought and Therapeutic Practise. An Introduction to Existential Psychotherapy”. London: Sage.

Cooper, Mick (2003): “Existential Therapies”. London: Sage

Spinelli, Ernesto (1989): “The Interpreted World. An Introduction to Phenomenological Psychology”. London: Sage.

Spinelli; Ernesto (1994): “Demystifying Therapy”. London: Constable & Co. Ltd.

Spinelli, Ernesto (1997): “Tales of Un-Knowing. Therapeutic Encounters from an Existential Perspective”. London: Duckworth & Co. Ltd.

Spinelli, Ernesto (2014): ”Practising Existential Therapy: The Relational World”. London: Sage.

van Deurzen, Emmy (1999): “Eksistentielle Dimensioner i Psykoterapi”. København: Hans Reitzels Forlag.

PRAKTISKE INFORMATIONER:

Antal deltagere

Minimum 4 max 5 deltagere.

Datoer og tidspunkt

Se øverst i dokumentet.

Sted

Sankt Knuds Vej 36, 1. sal, 1903 Frederiksberg C.

Lokalerne på Sankt Knuds Vej er meget hyggelige. Der er adgang til køkken, hvor frokost kan tilberedes. Bemærk i den forbindelse at frokost er for egen regning.

Det kan undertiden være svært at finde p-pladser. Der er to timers gratis parkering, og man kan betale med fx Easypark. Husk altid at stille p-skiven.

Bemærk: Det er muligt at få oprettet en supervisionsgruppe fx i Jylland eller på Fyn. Dette kræver dog 5 deltagere samt dækning af supervisors transportudgifter. Supervisionen vil tillige først kunne starte kl. 11.00, og deltagerne må lægge lokaler til/ dække udgiften for eventuel lokaleleje. Dækning af udgiften for overnatning på et beskedent hotel/ Bed and Breakfast kan komme på tale. Dette hvis der fx oprettes en supervisionsgruppe i Nordjylland. Til gengæld kan supervisionen så påbegyndes kl. 10.00.

Pris

7.200 kr. per deltager, svarende til kr. 1.200 pr. deltager pr. gang. Prisen inkluderer udover selve supervisionen kaffe, te, frugt og lidt sødt undervejs. Frokost og litteratur er for egen regning.

Afregning

Der kan afregnes pr. gang eller på én gang. Der kan afregnes via mobile pay eller via fremsendelse af faktura og efterfølgende bankoverførsel. Det er muligt at afregne via EAN.

Tilmelding:

Sker ved at sende mail med kontaktoplysninger og kort information omfattende psykologens alder, aktuelle arbejdssted og virke som psykolog.  

Sidste frist for tilmelding: Fredag den 11. august kl. 16.00

Mail: amm@psykologcentret-nv.dk

Yderligere information:

Mail: amm@psykologcentret-nv.dk